fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Jordy Marketing Strateeg, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van een van de diensten en producten van Jordy Marketing Strateeg zoals e-mailmarketing, social media adverteren en overige, verklaar je op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Jordy Marketing Strateeg behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Jordy Marketing Strateeg een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Jordy Marketing Strateeg verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Jordy Marketing Strateeg en dat de opdrachtgever met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

2.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Jordy Marketing Strateeg opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgave door Jordy Marketing Strateeg zijn geheel vrijblijvend.
 2. Het ondertekenen van een door Jordy Marketing Strateeg uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met de opdrachtnemer, in dit geval Jordy Marketing Strateeg.
 3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Jordy Marketing Strateeg blijven 15 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Jordy Marketing Strateeg. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Jordy Marketing Strateeg zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jordy Marketing Strateeg niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

   1. Jordy Marketing Strateeg zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
   2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jordy Marketing Strateeg het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
   3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jordy Marketing Strateeg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jordy Marketing Strateeg worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Jordy Marketing Strateeg het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
   4. Jordy Marketing Strateeg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Jordy Marketing Strateeg is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jordy Marketing Strateeg kenbaar behoorde te zijn.
   5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Jordy Marketing Strateeg de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
   6. Indien door Jordy Marketing Strateeg of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
   7. De opdrachtgever vrijwaart Jordy Marketing Strateeg voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

 1. Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing analyse door Jordy Marketing Strateeg voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.
 2. Jordy Marketing Strateeg heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Jordy Marketing Strateeg onderhouden worden.
 3. Jordy Marketing Strateeg heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Jordy Marketing Strateeg gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. Jordy Marketing Strateeg heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige (schade) vergoeding.

6. Onboarding, levering en levertijd

 1. Jordy Marketing Strateeg gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 2. Jordy Marketing Strateeg stelt voor elke opdrachtgever een transparant campagne- of marketingplan op om de diensten zo goed mogelijk te kunnen leveren.
 3. Mocht Jordy Marketing Strateeg onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Jordy Marketing Strateeg alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Jordy Marketing Strateeg een termijn van minimaal 10 dagen gegund wordt om zijn verplichtingen na te komen.
 4. De door Jordy Marketing Strateeg producten worden worden gespecificeerd door een marketingplan voor de opdrachtgever, afhankelijk van de diensten worden deze op papier, e-mailbericht of PDF-bestand aan de opdrachtgever verstrekt.

7. Overmacht

 1. Jordy Marketing Strateeg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer de opdrachtnemer (Jordy) als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Jordy Marketing Strateeg alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Jordy Marketing Strateeg geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Jordy Marketing Strateeg tot aan het moment van overmacht (schriftelijk vermeld) zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Tarieven

 1. Alle geoffreerde en vermelde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Jordy Marketing Strateeg maakt gebruik van de KOR van de belastingdienst en is hierdoor vrijgesteld om het BTW-tarief door te berekenen.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Jordy Marketing Strateeg minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 3. De opdrachtgever dient in dit geval de overeenkomst schriftelijk te beëindigen.

9. Facturatie naar opdrachtgever

 1. Bij opdrachten onder de € 250,- excl. BTW en een doorlooptijd van minder dan één maand zal de factuur worden verstuurd na oplevering/ afronding van de opdracht of het project.
 2. Bij opdrachten boven de € 250,- excl. BTW of een looptijd van meer dan één maand is Jordy Marketing Strateeg verplicht om een voorschotfactuur te versturen. Tenzij anders overeengekomen zal dit 50% van het totale bedrag zijn. Bij oplevering volgt de resterende 50%.
 3. Het kan voorkomen dat Jordy Marketing Strateeg meerwerk levert en hiervoor het extra tarief in rekening brengt bij de opdrachtgever. Dit gebeurt alleen wanneer dit schriftelijk is overeengekomen met de opdrachtgever. Hier geldt het uurtarief van € 55,-. 
 4. Licentie- en abonnementskosten en worden altijd volledig gefactureerd naar de opdrachtgever.
 5. Advertentiekosten op platformen van derden worden door de opdrachtgever zelf betaald d.m.v. een rechtstreekse betaalkoppeling met dit platform, denk aan Facebook en Instagram. De facturatie verloopt in dit geval niet via Jordy Marketing Strateeg.
 6. Bij projecten die langer dan één maand duren zal er maandelijks een tussenfactuur worden gestuurd. Deze factuur bevat dan de werkzaamheden tot het moment van de factuurdatum. 
 7. Jordy Marketing Strateeg verantwoord zijn werkzaamheden door gebruik te maken van een urenregistratie. In dit geval gaat het om werkzaamheden die vallen onder het uurtarief van Jordy Marketing Strateeg. Projecten worden gekenmerkt door een ‘offerte op maat’ en afgebakend met een eigen marketingplan. 

10. Betaling

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor een dienst tussen de opdrachtgever en Jordy Marketing Strateeg is getekend, is de opdrachtgever verplicht tot betaling. De opdrachtgever dient binnen 14 werkdagen na het verzenden van de factuur door Jordy Marketing Strateeg het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. In genoemde gevallen behoudt Jordy Marketing Strateeg zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en de aanmaningskosten van 15% verschuldigd aan Jordy Marketing Strateeg.
 4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Jordy Marketing Strateeg een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen (geldend als tweede herinnering, binnen 28 dagen) nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij direct, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Jordy Marketing Strateeg hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 6. Indien Jordy Marketing Strateeg een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Jordy Marketing Strateeg het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en-of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Jordy Marketing Strateeg heeft voldaan.

11. Auteursrecht

 1. Het eigendom van door Jordy Marketing Strateeg verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Jordy Marketing Strateeg, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Jordy Marketing Strateeg hiervoor een vergoeding eisen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Jordy Marketing Strateeg gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 2. Jordy Marketing Strateeg behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Al het door Jordy Marketing Strateeg vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Jordy Marketing Strateeg niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

12. Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijker wijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Opdrachtnemer, in dit geval Jordy Marketing Strateeg, heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie.

13. Exclusiviteit

 1. Voor de duur van de overeenkomst verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

14. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door de opdrachtnemer verleende diensten rusten bij opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten.
 2. De door opdrachtnemer verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is als opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.
 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

15. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Jordy Marketing Strateeg bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Jordy Marketing Strateeg weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Jordy Marketing Strateeg op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Jordy Marketing Strateeg of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Jordy Marketing Strateef enkel aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Jordy Marketing Strateef voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Jordy Marketing Strateeg voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Jordy Marketing Strateeg.
 4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd of afgelezen kan worden. Jordy Marketing Strateeg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 5. Jordy Marketing Strateeg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 6. De opdrachtgever dient Jordy Marketing Strateeg terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Jordy Marketing Strateeg geleden schade.
 7. Jordy Marketing Strateeg is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 8. Jordy Marketing Strateeg is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

16. Buitengebruikstelling

 1. Jordy Marketing Strateeg heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Jordy Marketing Strateeg niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Jordy Marketing Strateeg zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Jordy Marketing Strateeg kan worden verlangd.
 2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 3. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Jordy Marketing Strateeg gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

17. Overdracht van rechten en verplichtingen

Jordy Marketing Strateeg noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

18. Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Jordy Marketing Strateeg, waarna Jordy Marketing Strateef deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Jordy Marketing Strateeg binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

19. Wijzigingen van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. Jordy Marketing Strateeg behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene
  leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

20. Overige

 1. Jordy Marketing Strateeg is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Reiskostenverklaring: Jordy Marketing Strateeg rekent geen reiskosten tot 30km vanaf Leeuwarden naar de opdrachtgever, daarna €0,20 p/km onbelast. Eventuele reiskosten die via het Openbaar Vervoer (OV) worden gemaakt, rekent Jordy Marketing Strateeg volledig door naar de opdrachtgever.

21. Toepasselijk recht

1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Jordy Marketing Strateeg en opdrachtgever die ontstaan en waarover geen overleg meer mogelijk is dan wel een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een mediator naar keuze van Jordy Marketing Strateeg.

22. Eigendomsrecht

De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van Jordy Marketing Strateeg tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.
Scroll to Top

Menu